หน้าหลัก


สารจากประธาน

 

เรียน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 หรือ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2014 (SICMPH 2014) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
SICMPH เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นแทนการประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเดิมเป็นการประชุมเพื่อฟื้นฟูวิชาการทางการแพทย์ในระดับชาติ ต่อมาคณะได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดประชุมวิชาการประจำปี เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน (Thailand: Medical Hub of ASEAN) ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การประชุมวิชาการประจำปีของคณะจึงได้เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการดำเนินงาน โดยใช้ชื่อ “การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข หรือ International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH)” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ปรับชื่อการประชุมวิชาการประจำปีเป็น “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH)” และจัดการประชุมในหัวข้อหลัก “Healthcare for the AEC” โดยมุ่งถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary teamwork) และระบบเครือข่าย (networking system) ระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการดูแลสุขภาพ อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาคมอาเซียนโดยรวม

นอกจากการประชุมด้านวิชาการในระดับนานาชาติแล้ว SICMPH2014 ยังมีกิจกรรมภาคประชาชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนไทย เเละมีการจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ที่มีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย เนื่องจากในปี พ.ศ.2557 เป็นปีครบรอบ 100 ปี ที่พระองค์ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระกรณียกิจในการพัฒนาสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล และทรงปลูกฝังความนิยมในการเรียนแพทย์ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยทรงเป็นผู้โน้มน้าวสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ให้ทรงสนพระทัยในวิชาการแพทย์และการสาธารณสุข

การประชุมวิชาการนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยที่เน้นประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และการสาธารณสุขอันทันสมัยที่สามารถนำมาดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วยความร่วมมือระหว่าง บุคลากรหลากหลายสาขาวิชาชีพ โดยนำความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะในระดับชุมชน ด้วยการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการร่วมกันจากสหสาขาวิชาชีพ

กระผมและคณะกรรมการทุกท่าน หวังว่าจะได้ต้อนรับท่านในการประชุมวิชาการ SICMPH2014

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ SICMPH2014

 

 

 

 

Platinum Sponsor



Gold Sponsor


 

Silver Sponsors